STOŁÓWKA SZKOLNA

OGŁOSZENIE 

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiadów w szkole, prosimy o osobisty kontakt
z referentem ds. zaopatrzenia w celu pobrania i wypełnienia umów i zapoznania się z nowym regulaminem. Dotyczy to również osób, które korzystały z obiadów w poprzednich latach szkolnych.


ZASADY  KORZYSTANIA   Z  ELEKTRONICZNYCH  KART  ZBLIŻENIOWYCH ORAZ  CZYTNIKA  ELEKTRONICZNEGO  W  STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

 

  1. Każdy uczeń uczęszczający na obiady otrzymuje magnetyczną kartę obiadową, dzięki której będzie mógł korzystać z czytnika znajdującego się na stołówce.
  1. Karta wydawana jest bezpłatnie.
  2. Na karcie zakodowane są dane osobowe ,służące do weryfikacji w systemie szkoły.
  3. W sytuacji braku kart magnetycznej należy niezwłocznie powiadomić intendenta.
  4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty , użytkownik powinien odkupić kartę by móc dalej korzystać  z obiadów.
  1. W czasie oczekiwania na nową kartę magnetyczną , uczeń może odebrać obiad po wcześniejszym powiadomieniu intendenta o tym fakcie, pod warunkiem że opłata za wyżywienie została uregulowana.
  1. Uczeń po wejściu na stołówkę przykłada kartę do czytnika na którym zostanie wyświetlony komunikat :

— Posiłek może zostać wydany

— Karta odrzucona ( w tej sytuacji uczeń powinien udać się do intendenta , który  może  zweryfikować w aplikacji  OPŁATY  VULCAN powód wyświetlenia się tego komunikatu

  1. Uczeń ,który przeszedł pierwszą weryfikację pozytywnie, może udać się do miejsca  wydawania posiłku i ponownie przyłożyć do drugiego czytnika kartę magnetyczną .

    Po sczytaniu karty na wyświetlaczu  pojawi się komunikat:

— Wydano posiłek

— Karta odrzucona

  1. Karta jest własnością szkoły, uczeń kończąc naukę w szkole lub rezygnując z obiadów  zobowiązany jest do jej zwrotu.

W przypadku zgubienia przez ucznia korzystającego z obiadów karty zbliżeniowej, Rodzic jest zobowiązany odkupić identyczną kartę o parametrach MFC – 2, na własny koszt.


W związku z ogromną ilością przypadków nagminnego  niekorzystania z kart zbliżeniowych podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej

od dnia 24.10.2022 uczniom, którzy nie zarejestrują wydania posiłku za pomocą karty zbliżeniowej nie będą wydawane posiłki pomimo opłacenia.

Prosimy dołożyć wszelkich starań, aby uczniowie przy wejściu na stołówkę szkolną posiadali przy sobie karty zbliżeniowe.

Przypominamy, że karty należy użyć dwukrotnie:

przy wejściu na stołówkę oraz przy okienku wydawczym.

Płatności za obiady

Kwota do zapłaty za korzystanie z obiadów za miesiąc październik znajduje się w Dzienniku Elektronicznym w zakładce OPŁATY/PŁATNOŚCI

(Dziennik Eletroniczny Vulcan-> zalogować się -> wybrać uczeń-> po lewej stronie wybrać zakładkę OPŁATY)

Kwotę do zapłaty za korzystanie z obiadów za miesiąc październik można także sprawdzić na wydrukowanych listach znajdujących się na tablicy ogłoszeń oraz u p. intendentki. Identyfikacja ucznia na liście naliczeń następuje po roku urodzenia oraz 8-ostatnich cyfrach indywidualnego rachunku bankowego, na które wpłacane są należności za obiady.

Termin płatności 10 listopada

Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły. Opłaty należy dokonać odpowiednio wcześniej. kwota należności powinna znaleźć się na koncie szkoły najpóźniej w dniu wskazanym jako termin płatności.

W przypadku braku wpłaty od dnia 14 listopada na karcie obiadowej pojawi się czerwone koło z komunikatem KARTA ODRZUCONA.

UWAGA

 Wprowadzenie elektronicznych kart zbliżeniowych umożliwiających pobranie obiadu w Stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie planowana jest od  01.10.2022

Odpisy należy zgłaszać telefonicznie 81.746-25-11 bądź mailowo na adres ikoper@zso2.lublin.eu do godziny 8.00 danego dnia podając imię i nazwisko dziecka i liczbę dni nieobecnych.

 

Zgłoszenie nieobecności przed godziną 8.00 umożliwi dokonanie odpisu za dany dzień.

Nie ma możliwości dokonania odpisu za obiad, który został zgłoszony po godzinie 8.00, w takim przypadku odliczenie następuje dopiero następnego dnia. 

 

Dodatkowo w przypadku braku wpłaty w terminie i nie pojawieniu się środków na rachunku bankowym szkoły  nie ma możliwości skorzystania z obiadu w danym dniu na podstawie okazania dowodu wpłaty. Korzystanie z obiadów będzie możliwe następnego dnia po pojawieniu się wpłaty na rachunku bankowym szkoły.

Za niezgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Aby opłaty były terminowe proszę o dokonywanie wpłat odpowiednio wcześniej mając na uwadze czas potrzebny na zaksięgowanie przez systemy bankowe środków na rachunku ( w przypadku wpłaty na poczcie to 2-3 dni ).

Jadłospis 20.03.2023-24.03.2023

27.03.2023-31.03.2023

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW 

 

I              PRZERWA OBIADOWA  GODZ. 12.20 – 12.40      

                klasy 1 – 4 SP oraz klasy , które  skończyły lekcje

     

            GODZ.12.50      świetlica

II          PRZERWA OBIADOWA GODZ. 13.25 – 13.40     

               klasy 5– 8 SP i LO

Intendent (Samodzielny referent ds. zaopatrzenia) – p. Iwona Koper
godziny pracy: 8:00 – 12:00

REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

ANEKS 1DO REGULAMINU STOŁÓWKI

OPŁATY

DRUKI DO POBRANIA